متن انگلیسی درباره آروزها + ترجمه فارسی

در این مطلب از توپ تاپ مجموعه ای از بهترین متن های الهام بخش در مورد آرزو و رویا تهیه شده که دارای دو بخش مجزا می باشد ، بخش اول شامل نقل قول انگلیسی و بخش دوم شامل ترجمه فارسی است. مطمئنا این نقل قول های الهام بخش و ضرب المثل‌هایی در مورد آرزو و رویا لبخند را بر لبان شما و دوستانتان خواهد نشاند.

Following is the collection of best wish and dream inspirational quotes, with their Persian translation. The first part includes English quotes and second part includes Persian ones as their translations. Surely these best and great wish and dream inspirational quotes will bring a smile to the face of your friends


متن انگلیسی درباره آرزوها:

Title: The Power of Wishes

"Wishes are like seeds that can grow into beautiful flowers."

This quote by an unknown author perfectly captures the essence of wishes. They are not just idle thoughts or fleeting desires; they are powerful forces that can shape our lives.

When we make a wish, we are planting a seed in our minds. This seed, if nurtured with belief and determination, can grow into something extraordinary. It can motivate us to take action, overcome obstacles, and achieve our goals.

Of course, wishes on their own are not enough. We need to take action and make the effort to turn them into reality. But the power of wishes lies in their ability to ignite our imagination and give us the hope and motivation to believe in ourselves and our dreams.

: Here are some tips for making wishes that come true

Be specific. The more specific your wish is, the more likely it is to come true. Instead of wishing for "a lot of money," wish for "a new car" or "a down payment on a house."

Believe in yourself. If you don't believe that your wish can come true, it probably won't. Have faith in your ability to achieve your goals.

Take action. Don't just sit around and wait for your wishes to come true. Take action to make them happen. Set goals, make plans, and work hard.

Be grateful. Once you achieve your wishes, take some time to be grateful for all that you have. Gratitude will attract even more positive things into your life.

ترجمه فارسی

"آرزوها مانند دانه‌هایی هستند که می‌توانند به گل‌های زیبا تبدیل شوند."

این نقل قول از نویسنده‌ای ناشناس به طور کامل جوهر آرزوها را به تصویر می‌کشد. آنها فقط افکار بیهوده یا خواسته‌های زودگذر نیستند؛ آنها نیروهای قدرتمندی هستند که می‌توانند زندگی ما را شکل دهند.

هنگامی که آرزویی می‌کنیم، در واقع بذری را در ذهن خود می‌کاریم. این بذر، اگر با ایمان و عزم راسخ پرورش یابد، می‌تواند به چیزی خارق‌العاده تبدیل شود. می‌تواند ما را به اقدام ترغیب کند، بر موانع غلبه کند و به اهدافمان برسیم.

البته آرزوها به تنهایی کافی نیستند. ما باید دست به کار شویم و تلاش کنیم تا آنها را به واقعیت تبدیل کنیم. اما قدرت آرزوها در توانایی آنها برای برانگیختن تخیل ما و دادن امید و انگیزه به ما برای باور به خود و رویاهایمان نهفته است.

در اینجا چند نکته برای آرزو کردن آورده شده است:

خاص باشید. هرچه آرزوی شما خاص‌تر باشد، احتمال تحقق آن بیشتر است. به جای آرزوی "پول زیاد"، آرزوی "ماشین جدید" یا "پیش‌پرداخت خانه" داشته باشید.

به خودتان ایمان داشته باشید. اگر به تحقق آرزوی خود ایمان نداشته باشید، احتمالاً این اتفاق نخواهد افتاد. به توانایی خود در دستیابی به اهدافتان ایمان داشته باشید.

اقدام کنید. فقط منتظر نمانید تا آرزوهایتان به حقیقت بپیوندند. برای تحقق آنها دست به کار شوید. اهدافی را تعیین کنید، برنامه‌ریزی کنید و سخت تلاش کنید.

سپاسگزار باشید. هنگامی که به آرزوهای خود رسیدید، زمانی را به شکرگزاری برای تمام آنچه دارید اختصاص دهید. قدردانی چیزهای مثبت بیشتری را به زندگی شما جذب خواهد کرد.

متن انگلیسی درباره آروزها

We all heard that when you imagine a dream for yourself, you must have had the ability to achieve that dream that you could even think about, do not turn your back on your dreams! Just believe enough, have a burning desire to achieve it, believe that if you follow the path of successful people to achieve success, you have these dreams, then you must have deserved to achieve that this dream has come to you. In this world full of abundance, what is your share?

همه شنیدیم که وقتی آرزویی رو برای خودت متصور میشی، حتما توانایی رسیدن به اون آرزو رو داشتی که تونستی حتی بهش فکر کنی

پشت نکن به آرزوهات!

فقط کافیه باور کنی، شوق سوزان برای رسیدن بهش رو داشته باشی، ایمان بیاری که اگه راهی رو که افراد موفق رفتن رو طی کنی

رسیدن به موفقیت حتمیه

تو که این آرزو ها رو داری پس حتما لیاقت رسیدن بهش رو داشتی که این رویا سراغت اومده

تو این دنیای پر از فراوانی به راستی سهم تو چیه

دلت نمیخاد عصر پاییزتو تو یه کافه بشینی و فنجون قهوتو از کنار سویچ ماشین آخرین مدلت برداری و بنوشی و قرار کاری هاتو چک کنی

سهمتو خودت از این دنیا بگیر

" " " " "

Do you know what commitment is ?? The commitment is that when you are in a good mood, when you are in a good mood, one day you will stand in front of the goal you have achieved and you will say that I can not achieve what you said. You will be free. Set a goal for yourself to get out of bed in the morning; A goal that has no planning behind it is no more than a dream, and success is achieved by people who start something today that others decide to start tomorrow, where there is a will, there is always a way! See today as the beginning of your future, not as the sequel to your past. Always adjust our mindset to growth and know: Attitude is more important than intelligence and awareness. Think of thousands of reasons to continue and be happy! If you see life become difficult for you, you will grow without it. A calm sea will not make the hero captain.

میدونین تعهد چیه؟؟

تعهد اینه که پای تصمیمتون

وقتی حالتون خوب بوده گرفتین

وقتی حالتون بده بمونید یه روزی جلوی هدفی که بدست آوردی وایمیستی و میگی این همون چیزی که گفتین نمیتونم بدستش بیارم، ذهنتو آموزش بده تا در هر شرایطی آروم باشه و با بزرگ ترین ترست روبرو شو بعدش آزاد خواهی شد. برای خودت یه هدفی بذار که صبح ها به خاطرش از تخت بیرون بپری؛ هدفی که پشتش برنامه‌ریزی نباشه، یه آرزو بیشتر نیست و موفقیت نصیب افرادی میشود که امروز کاری رو استارت میزنن که دیگران تصمیم دارند از فردا شروع کنند جايی كه اراده باشه، هميشه يه راهى هست! امروز را به عنوان شروع آیندت ببین نه به عنوان دنباله ی گذشته ات.همیشه طرز تفکرمان را به سمت رشد تنظیم کنیم و بدانیم:

نگرش مهم تر از هوش و آگاهی است… به جای فکر کردن به صد دلیل برای تسلیم شدن و ناراحتی، به هزاران دلیل برای ادامه دادن و خوشبختی فکر کن!

اگه دیدی زندگی برات سخت شده بدون داری رشد میکنی

دریایی آروم ناخدای قهرمان نمیسازه

" " " " "

Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world

هر رویای بزرگی با یک خیال بافی آغاز می شود. همیشه به یاد داشته باشید ، شما در درون خود قدر ، صبر و شوق و اشتیاق برای رسیدن به ستاره ها و تغییر جهان را دارید.

.A dream doesn't become reality through magic; it takes sweat, determination and hard work

یک رویا از طریق جادو به واقعیت تبدیل نمی شود. عرق پیشانی، عزم و کار سخت را می طلبد.

.All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them

همه رویاهای ما را به حقیقت خواهد پیوست اگر شجاعت پیگیری آنها را داشته باشیم ،

.Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken-winged bird that cannot fly

به آرزوها و رویاها با امید نگاه کنید، زیرا اگر رویاها بمیرند ، زندگی پرنده ای بالدار خواهد بود که نمی تواند پرواز کند.

All men dream, but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds, wake in the day to find that it was vanity: but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act on their dreams with open eyes, to make them possible.

همه انسان ها رویا میبافند، اما نه بطور مساوی. كسانی كه شبانه با ذهن آشفته می‌خوابند، در روز بیدار می شوند و درمی‌یابند كه این رویایی بیش نبوده است: اما رویا پردازان روز مردانی خطرناك هستند، زیرا ممكن است با چشمان باز به رویاهای خود عمل كنند تا آنها را عملی سازند.

.The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده متعلق به کسانی است که به زیبایی رویاهای خود اعتقاد دارند.

When you have a dream that you can't let go of, trust your instincts and pursue it. But remember: Real dreams take work, They take patience, and sometimes they require you to dig down very deep. Be sure you wish to do that.

وقتی آرزویی دارید که نمی توانید از آن رها شوید ، به غرایز خود اعتماد کنید و آن را دنبال کنید. اما به یاد داشته باشید: رویاهای واقعی کار را تحمل می کنند ، آنها صبر و شکیبایی می خواهند ، و گاهی اوقات از شما می خواهند که روی آنچه می‌خواهید متمرکز شوید. مطمئن باشید که مایل به انجام این کار هستید.

Yes: I am a dreamer. For a dreamer is one who can only find his way by moonlight, and his punishment is that he sees the dawn before the rest of the world.

بله: من یک فرد رؤیایی هستم. برای اینکه فرد رؤیایی تنها کسی است که می تواند راه خود را با نور ماه پیدا کند و مجازات او این است که طلوع آفتاب را قبل از سایر جهان می بیند.

مجموعه متن های انگلیسی زیبا درباره آرزوها با ترجمه فارسی

.There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure

فقط یک چیز وجود دارد که یک رویا را غیرممکن می کند: ترس از شکست.

.A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality

رویائی که تنها می بینید فقط یک رویا است. رویایی که شما با هم می‌ ببینید، واقعیت خواهد بود.

.Throw your wishes into space like a kite, and you do not know what it will bring back, a new life, a new friend, a new love, a new country

آرزوهای خود را مانند یک بادبادک به فضا پرتاب کنید ، بدون آنکه بدانید چه چیزی باز خواهد گشت ، زندگی جدید ، یک دوست جدید ، یک عشق جدید ، یک کشور جدید.

.Wishing is an act of pure imagination, attesting in all men a creative power, which if it were available in waking, would make every man a Dante or Shakespea

آرزو کردن عملی تخیل است و در همه مردان با یک قدرت خلاق اثبات می شود ، که اگر در بیداری در دسترس بود ، هر مردی را به دانته یا شکسپیر تبدیل می کرد.

.Dreams are illustrations... from the book your soul is writing about you

رویاها تصوراتی هستند ... از کتابی که روح شما در مورد شما می نویسد.

.Dreams are excursions into the limbo of things, a semi-deliverance from the human prison

رویاها گشت و گذار در روزمرگی ها و نیمه نجات یافته از زندان بشر هستند.

That which the dream shows is the shadow of such wisdom as exists in man, even if during his waking state he may know nothing about it.... We do not know it because we are fooling away our time with outward and perishing things, and are asleep in regard to that which is real within ourselves.

آنچه که رویا آن را نشان می دهد سایه حکمت هایی است که در انسان وجود دارد ، حتی اگر در حالت بیداری او چیزی از آن نفهمد .... ما این را نمی دانیم زیرا ما وقت خود را با چیزهای بیرونی و هلاک کننده تلف می‌کنیم ، و درمورد آنچه در درون واقعی خودمان است بی‌توجه هستیم.

.Keep your heart open to dreams. For as long as there's a dream, there is hope, and as long as there is hope, there is joy in living

قلب خود را به روی رویاها باز نگه دارید. تا زمانی که یک رویا وجود داشته باشد ، امید وجود دارد و تا زمانی که امید وجود داشته باشد ، شادی در زندگی وجود دارد.

.Man, alone, has the power to transform his thoughts into physical reality; man, alone, can dream and make his wishes come true

انسان به تنهایی ، قدرت این دارد که افکار خود را به واقعیت تبدیل کند. انسان به تنهایی می تواند خواب ببیند و آرزوی خود را به واقعیت تبدیل کند.

جملات زیبای انگلیسی در مورد آرزوها همراه با ترجمه فارسی

.When you stop having dreams and wishes -- well, you might as well stop altogether

وقتی از رویاها و آرزو ها دست بردارید - ممکن است در کل متوقف شوید.

.Dreams are renewable. No matter what our age or condition, there are still untapped possibilities within us and new beauty waiting to be born

رویاها قابل تجدید هستند. فارغ از سن و شرایط ما ، هنوز هم امکانات غیر قابل استفاده در درون ما وجود دارند و زیبایی جدیدی که منتظر به دنیا آمدن هست.

Be careful what you water your dreams with. Water them with worry and fear and you will produce weeds that choke the life from your dream. Water them with optimism and solutions and you will cultivate success. Always be on the lookout for ways to turn a problem into an opportunity for success. Always be on the lookout for ways to nurture your dream.

مراقب باشید که رویاهای خود را با چه چیزی پرورش می‌دهید. اگر آنها را با نگرانی و ترس آب دهید علفهای هرز تولید می کنند که زندگی را بر شما تلخ می‌کند. آنها را با خوش بینی و راه حل‌ها آب دهید که موفقیت را پرورش خواهید داد. همیشه در جستجوی راه هایی برای تبدیل یک مشکل به فرصت برای موفقیت باشید. همیشه در جستجوی راه هایی برای پرورش آرزوی خود باشید.

.Dreams are today's answers to tomorrow's questions

رویاها پاسخ امروز به سوالات فرداست.

.Hope and wishes for all that delights will sour in the midst of action not taken and words unsaid

آرزو برای هر آنچه آرزویش را دارید زمانی محقق می‌شود که کاری برای تحقق آن آرزو انجام داده باشید نه در حد حرف زدن باقی مانده باشید.

.You should never wish for wishful thinking

شما هرگز نباید با یک ذهن پر از آرزو شروع به آرزو کردن بکنید.

.Plenty of people wish to become devout, but no one wishes to be humble

افراد زیادی آرزو می کنند که متدین باشند ، اما هیچ کس آرزو نمی کند فروتن شود

.We all have dreams and wishes. A wish, however, is simply a desire to have something without doing anything to accomplish it

همه ما آرزو و رویا داریم. با این وجود آرزو صرفاً میل به داشتن چیزی بدون انجام کاری برای تحقق آن است.

.We can imprison ourselves with our wants, wishes, and false dreams

ما می توانیم خود را با خواسته ها ، آرزوها و رویاهای دروغین زندانی کنیم.

.If wishes were fishes we'd all be throwing nets. If wishes were horses we'd all ride

اگر آرزوها ماهی بودند ، همه می خواستیم تور بیاندازیم و آن ها صید کنیم. اگر آرزوها اسب بودند همه سوار می شدیم.

.You must be the change you wish to see in the world

شما باید تغییری باشید که آرزو دارید در جهان ببینید.

.Wishes and wants do not transform a person; actions and reactions do so! Show the world your plans by the actions you take progressively and consistently

آرزوها و خواسته ها انسان را دگرگون نمی کند؛ اقدامات و واکنش ها این کار را انجام می دهند! برنامه های خود را با عملکردهایی که انجام می دهید به تدریج و پیوسته به همه نشان دهید.

.The wishes of an honest man do not stretch beyond what he undoubtedly deserves

آرزوهاى انسان صادق فراتر از آنچه او بدون شک سزاوار آن است ، نیست.

.Wishes, like castles in the air, are inexpensive and not taxable

آرزوها ، مانند قلعه های خیالی هستند ، ارزان هستند و مالیات ندارند.

.When all of your wishes are granted, many of your dreams will be destroyed

وقتی به همه آرزوهای خودتان رسیدید ، بسیاری از رویاهای شما از بین می رود.

.Every man desires to live long, but no man wishes to be old

هر مردی آرزو دارد طولانی زندگی کند ، اما هیچ کس آرزو نمی کند پیر شود.

A gentleman wishes to be slow to speak and quick to act.

یک آقا آرزو می کند که در صحبت کردن کند باشد و در عمل سریع باشد.

.There's no point having wishes if you don't at least try to do them

داشتن آرزو معنی ندارد اگر حداقل سعی نکنید آنها را انجام دهید.

.No wise man ever wished to be younger

هیچ مرد خردمندی هرگز آرزو نکرده جوانتر شود.

.A goal without a plan is just a wish

یک هدف بدون برنامه فقط یک آرزو است.

متن انگلیسی راجع به آرزو با ترجمه

.Never be afraid to wish for what you really want in life. Wishes are possible manifestation of thoughts

هرگز از آرزو کردن آنچه که در زندگی می خواهید هراس نداشته باشید. آرزوها تجلی احتمالی افکار هستند.

Wishes, like painted landscapes, best delight, Whilst distance recommends them to the sight. Plac'd afar off, they beautiful appear: But show their rough and nauseous colors near.

آرزوها ، مانند مناظر نقاشی شده ، بهترین لذت را دارند، در حالی که فاصله آنها را زیبا می کند. از فاصله دور، زیبا به نظر می رسد اما از نزدیک رنگ های درشت و زمخت زیبایی چندانی ندارند.

.Dreaming permits each and every one of us to be quietly and safely insane every night of our lives

رویا به همه ما اجازه می دهد هر شب از زندگی را بی سر و صدا غرق در خودمان باشیم.

.Dreams say what they mean, but they don't say it in daytime language

رویا با ما سخن می‌گوید اما نه طول روز بلکه در طول شب

.My wish is to stay always like this, living quietly in a corner of nature

آرزوی من این است که همیشه مثل الان بمانم و ساکت در گوشه ای از طبیعت زندگی کنم.

.Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen

بعضی ها می خواهند این اتفاق بیفتد، برخی آرزو می کنند این اتفاق بیفتد، برخی دیگر موجب می‌شوند این اتفاق بیافتد.


دیگر مطالب پیشنهادی :

متن انگلیسی برای پروفایل همراه ترجمه

بهترین متن های انگلیسی انگیزشی با ترجمه فارسی


1 نظر

  1. سعیده بیژنی پورسعیده بیژنی پورsays:

    سلام، تشکر از این جملات زیبا، واقعا لذت بردم و امیدوارم بیشتر از اونچه من لذت بردم به شما برگرده.